Sagantaa Marii fi Tumsa Miidiyaa Nuuralhudaa
11/20/2018

Akkuma beekamu Miidiyaan Nuuralhudaa eega hundeeffame irraa kaasee kallattii adda addaatiin hawaasa muslimaa tajaajilaa jiraatuun ni beekama. Miidiyaan kun guyyaa hundeeffame irraa kaase gargaarsa Rabbii guddaatiin akkasumas deeggarsa dinagdee Garee Sumayyootaa fi Bilaalootaa irraa godhamuun, yeroo

Gamtaan Awrooppaa  jijjiirama Ityoophiyaa keessatti mul’dhataa jiru kan deeggaru ta’uu beeksise
11/19/2018

Manni Marii Gamtaa Awrooppaa akka jedhetti, bulchiinsi Dr Abiy Ahmad jijjiiramoota siyaasaa fi diinagdee Ityoophiyaa keessatti fiduuf tarkaanfiin fudhataa jiru naannichatti fakkeenyummaan kan eeramu tahuu ibse. Ityoophiyaan sirna paartii hedduu, ijaarsa sirna dimokiraasii, mirga namoomaa, olaantumma

Walgahiin ariifachiisaan hoggantoota Gamtaa Afrikaa murtii ijoo lama dabarsuun xumurame
11/18/2018

Murtiiwwan ijoo walgahii kanaan dabran jidduu, Gamtaa Afrikaa maxxantummaa biyyoota dureeyyii jalaa baasuudhaaf, biyyoonni miseensa gamticha baasii barbaachisu akka ramadanii fi kanneen hin ramadne irratti qoqqobbiin kan kaayamu tahuu murtaayee jira. Keessumattuu biyyoota ji’oottan jahan itti aanan

Walgahiin Ariifachiisaa Hoggantoota biyyoota Gamtaa Afrikaa 11ffaan guyyaa har’aa jalqabame
11/17/2018

Walgahiin guyyaa hardhaa magaalaa Finfinnee galma walgahii Gamtaa Afriikkaa keessatti jalqabame kun, xiiyyeefannoon marii hoggantootaa Gamtaan Afrikaa haala itti fooyya’uu fi maxxantummaa deeggarsa biyyoota dureeyyii jalaa baasuuf kallatti kaayuu irratti tahuu gabaafame. Muummichi ministeeraa Dr Ab

Mootummaan Yamanii fi gareen Huusii marii jalqabuuf akka tahe gabaafame
11/17/2018

Yamanitti bakka bu’aan Dhaabbata Mootummoota Gamtomanii Martin Griffith akka jedhetti, gareen lamaanuu lola biyyattii raasaa jiru dhaabuudhaaf marii Siwiidin keessatti geggeessuuf karoorfame irratti kan hirmaatan tahuu beeksisan. Mr. Griffith Jum’aa kaleessaa mana marii nageenyaatiif ibsa kenneen

SAGANTAALEE RNH

Play
RNH 412 November 17, 2018, Soora Qalbii
RAADIYOO NUURALHUDAA
Play
RNH 411, November 15, 2018 Fataawaa 114
RAADIYOO NUURALHUDAA
Play
RNH 410, November 14, 2018, Gaachana Islaamaa
RAADIYOO NUURALHUDAA
Chaayinaan Saatalaayitii akka addeessaa halkan iftu gara hawaatti erguuf qophaayaa jirti
10/19/2018

Chaayinaan saatalaayitii ifa aduu irraa argatu akka addeessaa deebisee calaqqisuu danda’u kan hojjataa jirtu yoo tahu, waggaa lama booda gara hawaatti ergitee ifaa daandiwwan magaalotaa addeessa namtolchee (artificial moon) kanaan bakka buusuuf kan karoorfatte tahuu beeksifte. Miidiyaaleen mootumma

Tajaajilli YouTube Sa’aa 1 oliif Addaan cite
10/17/2018

Tajaajilli Youtube kan Sa’aa 1 oliif addaan citee ture amma deebi’ee dalagaa eegalee jira.YouTube dhaabbata guddaa kaampaanii Google jalatti argamu yoo tahu, dhaabbilee akka sadarkaa addunyaatti humna jabaa qaban keessaa isa tokko. Guutuu addunyaatti namoota Biiliyoona 1.8 oltu YouTube fayyadama. ka

Feesbuukiin nama miiliyoona 50 butamee akka ture beekame
09/28/2018

Dhaabbanni Feesbuuk akka jedhetti akkaawontiin fayyadamtoota isaa miiliyoona 50 tahan qaamota hin beekamneen butamuu, Kiibxata dabre kan hubate tahuu ibse. Kanuma hordofuun Jum’aa hardhaa Feesbuuk fayyadamtoonni miiliyoona 90 tahan password isaanii akka jijjiiran kan godhe tahuu beeksise.Hogganaan s

Dalagaawwan Guyyaa Arafaa Jaalatamoo tahan jidduu Sadi
08/19/2018

Guyyaan Arafaa guyyaa 9ffaa Ji’a Zulhijjaa yoo ta’u, guyyaan kun Guyyaa Gabroottan Rabbii dirree Arafaatti bahanii Rabbii Isaanii kadhatan, guyyaa Ararama itti gaafataniidha. Guyyaan Arafaa guyyaa Rabbiin Gabroota Isaatiif Islaamummaa file, guyyaa Islaamummaa itti guute. Guyyaa Rabbiin Gabroota isaa

Namni tokko nama biraatiif dhiiga kennu ykn fudhatuuf gosa dhiigaa kamtu kamiif taha?
08/16/2018

Namni dhigni isaa A+ tahe➖A+, AB+ kennu danda’a.➖ A+, A-, O+, O- irraa immoo fudhatuu ni danda’aNamni dhiigni isaa O+ tahe➖ O+, A+, B+, AB+ ni kenna➖ O+, O- tahe irra immoo fudhatuu ni danda’aNamni dhiigni isaa B+ tahe➖ B+, AB+ ni kenna➖ B+, B-, O+, O- irraa immoo fudhatuu ni danda’aNamni dhiigni i

NHTV

NHTV 88 November 19, 2018

play_arrow
See the video

NHTV 87, November 12, 2018

NHTV 86, November 5, 2018 HD

NHTV 85, October 29, 2018 HD

NHTV 84, October 22, 2018

NASHIIDAALEE

Abdulnaasir Huseen Alii - Mootummaan hin shaaramne teetuma
Nuural Hudaa

play_arrow
Play

Ustaaz Abu Mujaahid, Isaaniin Bareeddi
Nuural Hudaa

play_arrow
Play

Abu Qataadaa Bin Sa'iid, Rahmata itti buusi, A
Nuural Hudaa

play_arrow
Play

Abu Qataadaa Bin Sa'iid, Rahmata itti buusi, Nashiidaa Haaraya 2018 B
Nuural Hudaa

play_arrow
Play

Duula Waraanni Ameerikaa bra 2001 irraa kaasee Afgaanistaan, Paakistaan fi Iraaq keessatti geggeesseen lubbuun namoota 500,000 ol kan galaafatame tahuu gabaafame
11/10/2018

Qorannoon Brown University irraa bahe akka mul’isutti, haleellaa September 11/2001 Ameerikaa keessatti raawwatameen booda, duula waraanni Ameerikaa maqaa shororkeesummaa balleessuu jedhuun Afghaanistaan, Paakistaan fi Iraaq keessatti geggeesseen, walumaa galatti lubbuun nama 480,000 – 507,000

UNICEF lolli Yaman magaalaa Hudeeydaa keessatti hammaataa dhufe yaaddessaa tahuu beeksise
11/07/2018

Dhaabbata Mootummoota Gamtoomaniitti ejeensiin gargaarsa daa’immanii UNICEF ibsa baaseen, naannawa magaalaa Hudeeydaa keessatti waraana mootummaa Yaman kan Sa’uudii fi Emreetiin deeggaramuu fi finciltoota huusii jiddutti lolli hamaan kan geggeefamaa jiru tahuu ibse. Ejensichi akka jedhutti, lolli ha

Iraaq keessatti awwaalli jumlaa 200 ol argamuu gabaafame
11/07/2018

Dhaabbatni mootummoota gamtoomanii akka jedhutti, awwaalli kunniin Kaabaa fi Lixaa Iraaq naannolee too’annaa garee daa’ish jala turan kanneen akka Ninevee, Kirkuuk, Salahuddiin fi Anbaar jedhaman keessatti argaman.Awwaala jamlaa kana keessatti reeffa dubartootaa, daa’imman, Jaarrolii fi miseensota w

Iiraan Xiyyaara waraanaa biyya keessatti oomishuu jalqabde
11/03/2018

Xiyyaarri waraanaa Iiraan oomishuu jalqabde kun, dizaayinii irraa jalqabee hanga oomishaatti 100% teeknolojii fi ogeeyyota biyya keessaatiin tahuun beekameera. Dabalataanis Xiyyaarri waraanaa kun hammayyaawaa fi teeknolojii haaraya kan qabu tahuu gabaasni arganne ni mul’isa.Iiraan August darbe Xiyya

Ameerikaan Qoqqobbii Iiraan irraa kaaftee turte deebistee kaayuuf tahuu beeksifte
11/03/2018

Iiraan sagantaa Niwukilarrii waraanaa gabbisuu addaan kutuudhaaf bara 2015 keessa biyyoota miseensa dhaabbataa mana maree Nageenyaa shananii fi Jarman waliin walii galtee mallatteessite hordofuun, Ameerikaan qoqqobbii Iiraan irra keettee turte kaasuun isii ni yaadatama. Traamp taayitaa eega qabatee

RNH 412 November 17, 2018, Soora Qalbii
on 11/17/2018

play_arrow
Play

RNH 410, November 14, 2018, Gaachana Islaamaa
on 11/14/2018

play_arrow
Play

RNH 409 November 10, 2018, Soora Qalbii
on 11/10/2018

play_arrow
Play

RNH 408, November 8, 2018 Fataawaa 113
on 11/08/2018

play_arrow
Play