Sagantaan og-barruu Islaamaa magaalaa Daseetti gaggeeffamuuf ture dhoorkamuu gabaafame
10/20/2019

Naannoo Amaaraa magaalaa Daseetti sagantaan og-barruu Islaamaa “Minber Multimedia Production” qopheesse, guyyaa har’aa galma Aadaa Walloo kan magaalaa Daseetti gaggeeffamuuf karoorfame ture. Hata’u malee sababa ifatti hin beekaminiin sagantaan kun kan haqame tahuu gabaafame.Qopheessitootni sagantich

Lammiileen Lubnaan labsii gibiraa fi qajeelfama diinagdee mootummaan haarayatti baase mormuun hiriira geggeessaa jiran
10/20/2019

Lammiileen Lubnaan labsii gibira dabalataa mootummaan Appilikeeshinota tajaajila wal qunnamtii kennan, kanneen akka whatsApp ilaalchisee baase mormuun, khamiisa dabre daanditti kan bahan yoo tahu, kanuma hordofuun mootummaan labsicha haquu beeksisee ture. Haata’u malee mormitoonni “qaalayiinsa jire

Paarlaamaan Briteen Sanadii walii galtee haala biyyattiin Gamtaa Awrooppaa keessaa baatuun ibsu (Brexit deal) ammas kuffise
10/20/2019

Rifarandamii June 23, 2016 geggeeffameen, umaatni Briteen Gamtaa Awrooppaa keessaa bahuuf sagalee caalmaa taheen eega murteessee booda, mootummaan biyyattii waggoota lamaan dabran keessa hariiroo daldalaa, hawaasummaa, nageenyaa fi diinagdee Briteen fuulduraaf Gamtaa Awrooppaa waliin qabaattu irratt

Haleellaa Boombii Afgaanistaan keessatti raawwatameen yoo xiqqaate lubbuun nama 62 dabruu gabaafame
10/18/2019

Haleellaan kun Afgaanistaan naannawa Nangrahar jedhamu keessatti ummata salaata Jum’aatiif masjiida keessa ture irratti kan raawwatame yoo tahu, namoota 62 battalumatti ajjeefamaniin alattis namni 100 ol kan madaaye tahuu qondaaltonni naannichaa beeksisan.Qondaalli bulchiinsa naannichaa Roytersiif

10/17/2019

Itti aanaan Prezdaantii Ameerikaa Mayik Peens gara Turkiyaa imaluun har’a Prezdaant Erdogaan waliin eega mari’atee booda ibsa kenneen “ hidhattoonni Kurdi naannawa Kaaba Baha Suuriyaatii akka bahan, Turkiyaan ammoo guyyaa shaniif dhukaasa akka dhaabduu walii galtee irra geennee jirra” jedhe.Haaluma

SAGANTAALEE RNH

Play
RNH 527, October 20, 2019 Soora Qalbii
RAADIYOO NUURALHUDAA
Play
RNH 526, October 17, 2019, Gaachana Islaamaa
RAADIYOO NUURALHUDAA
Play
RNH 525, October 13, 2019 Soora Qalbii
RAADIYOO NUURALHUDAA
Jaartiin Sababa Jaarsi Jaalala guddaa kenneef akka ana hiiku jechuun mana murtii Shari’aatti himata bante
08/25/2019

UAE tti guyyaa lama dura dubartiin takka, mana murtii Shari’aa Fujaira tti , jaalalli abbaan manaa kiyya anaaf qabu garmalee baay’atee jirra sababa jedhuun akka hiiku himata abbaa manaa isii irratti banuu Daily mail gabaase.Jaartiin tun himata isii irratti: Abbaa manaa kiyyaan eega walfuunee waggaa

Garaa namaa keessaa Mismaarri 120 baafame
10/21/2018

Hospitaala Pheexiroos kan magaalaa Finfinnee keessatti waldhaansa baqaqsanii hodhuu dargaggeessa umrii 33 tokkoof godhameen mismaarri 120, binkii 1, lilmoo 2, Istiikiinii 2 fi caccaba qaruuraa 2tu garaacha keessaa baafame.Dargaggeessi kun waggaa kudhaniif dhukkubsataa sammu kan ture yoo tahu, Waggaa

Lammiin Faransaay tokko bineensota garaan lafarra looyan 400 waliin jiraata.
09/28/2018

Manni jireenyaa Mr Philipp Gillet Fransaay gama dhihaa moggaa magaalaa Nantes, qarqara laga Royer’tti argama. Mana namticha kanaa yoo kan seentan tahe, Jawween Cobra jedhamu minjaala Bunaa irra ciisee, Buutiin( Alligator) meetra 3 dheeratu, tokko balabala dura, kan biraa ammoo siree irra ciisee argi

Baqataa Addunyaa Ajaa’ibsiise, Mahmuduu Gassaamaa
05/30/2018

Mahmuuduu Gassaamaa lammii Maalii yoo tahu umriin isaa 22. Mahmuuduun baqqattoota lammiilee Afrikaa heddu waliin baatii muraasa dura karaa seeraan alaatiin galaana irraan gara Faransaay cehuun, waraqaa hayyama jireenyaa malee Paaris keessa jiraata.Mahmuuduun Sabtii dabre poolisoota magaalaa Paaris

Hoolaan Gurra Keessaa Afaan Qabu Turkiyaa Keessatti Argame.
03/08/2018

Alii Duman Turkiyaa Godina Gaaziyaanteep jedhamtu keessatti horsiisee bulaa yoota’u; “guyyaa tokko hoolota tiyyarraa rifeensa osoo murutti jiru, wanti hedduu narifachiise tokko naqunname jechuun jalqa.“Akkuma barame hoolataa tiyya irraa rifeensa muruu jalqabe; erga hoolota heddurraa mureen booda h

Platypus, Bineensa Uumama Addaa Qabu.
05/29/2018

Uumamni kun uumama ajaa’ibaati. Yoo fagoo laalan uumama gosa sadih irraa waan ijaarame fakkaata malee, bineensa tokko hin fakkaatu. Qaama bineensota Beaver fi Otter jedhamanii uumama kana irratti arguu dandeettu. Qoffee isaa fi kottee isaatiin allaattii fakkaata. Eegeen isaa bishaan keessa daakuuf a

Bison (Baaysan) Gafarsa Ameerikaa
05/22/2018

Waahee uumama kanaa Viidiyoo kanarraa daawwadhuUumamni kun Biyyoota Ameerikaa Kaabaa keessatti argama. Sababa kanaafis gafarsa Ameerikaa jedhanii waaman. Baaysan maatii Bovidae keessatti ramadama. Akkuma amma dura isiniif dhiheessee, Maatiin Bovidae bineensota akka Hoolaa, re’ee, gadamsaa of keessaa

Pelikaan(Pelican)
05/20/2018

Allaattiin kun Pelikaan(Pelican) jedhama. Uumamni kun Ardii Antarkitikaa yoo taate malee, Ardiiwwan hafan hunda keessatti ni argama. Sanyiin uumama kanaatis saddeettu jira. Sanyiiwwan kunniin cufti naannawa qilleensa owwaa, qarqara lagaa fi haroowwan cinatti argamu. Jireenya allaattii kanaatiif bish

Iguwaanaa (Iguwaanaa), Sanyii Lootuu Ajaa’ibaa
04/28/2018

Uumamni kun sanyii lootuu keessaa isa tokko yoo ta’u, guddina qaamaatiinis lootuuwwan gurguddaa keessatti ramadama. Qophii hardhaa kana keessatti, uumama kana gara bosona Ameerikaa kibbaa fi biyyoota kaariibiyaanii imallee daaw’anna. Sanyiiwwan Iguwaanaa heddutu jira. Sanyiiwwan garagaraa kunniin qu

Baarakudaa, Qurxummii Ilkaan Qaraa
04/28/2018

Dachiin irra jiraannu tun harka dhibba keessaa harki 75 bishaaniin uwwifamee jira. haaluma kanaan baay’ini lubbu qabeeyyii bishaan keessa jiraniitis, lubbu qabeeyyii lafarra jiraatan dachaa hedduun caala. Uumamni hardhaaf isiniif filadhe sanyii qurxummii yoo ta’u, maqaan isaatis Baaraakudaa jedhama

NHTV

Gabaasa Odeeyfannoo Torbanii NHTV 132

play_arrow
See the video

NHTV 131, October 14, 2019 HD

Marii Addaa: Harca'ina Barnootaa: Kutaa 1ffaa

Turtii Jila Ulamaa'ii Biyya Alaa wajji godhame, Kutaa 1ffaa

Artii Islaamaa, Turtii Abduljawaad Ibraahiim waliin godhame kutaa 2ffaa

NASHIIDAALEE

Ammaar Nuuree, Abbaa Tola Guddaa
Nuural Hudaa

play_arrow
Play

Najiib Haaji Jamaal, Nashiidaa Haaraya Albama 5ffaa
Nuural Hudaa

play_arrow
Play

Iid Mubaarak by Jemal Mengistu 1440
Nuural Hudaa

play_arrow
Play

Ismaa'il Abbaa Milkii Vol 15
Nuural Hudaa

play_arrow
Play

​​Telefoonni Kaampaanii HUAWEI amma booda oomishamu tajaajila Facebook fi Google kan hin qabne tahuu quba qabduu?
06/11/2019

Kaampaanii Telefoona SMART tahan oomishan Keessaa sadarkaa lammaffaa irratti kan argamu Kaampaanii Chaayinaa HUAWEI jedhamuun beekamu yoo tahu, biyyoota bilbila kana fayyadamuun beekaman Keessaa tokko biyyi teenya Ityoophiyaan tan duraati.Biyyoonni gurguddoon addunyaa kanneen akka Ameerikaa, Kana

Dhaabbanni Feesbuuk jiddu gala gamaaggama qabiyyee jalqabaa Keeniyaatti banuuf akka tahe beeksise
02/08/2019

Dhaabbanni Feesbuuk biyyoota Afrikaa Saharaa gadi jiran keessatti yeroo duraatiif jiddu gala gamaggama qabiyyee (Content Review) Keeniyaa magaalaa Naayiroobii keessatti banuuf qophii xumuruu beeksise. Jiddu galli kun qabiyyee ergaa fayyadamtoonni feesbuukii dabarsan gamaaggamuu dabalatee, tajaajila

Facebook ergaa barreeffamaa (text message) irratti tajaajila haaraya jalqabuu beeksise.
02/06/2019

Dhaabbanni Facebook fayyadamtoonni isaa ergaa barreeffamaa (text message) tokko eega erganii booda yoo kan gaabban tahe, daqiiqaa 10 keessatti balleessuu akka dandahaniif tajaajila “Remove” jedhu kan jalqabe tahuun beekamee jira.Kanaan dura namni tokko Applikeeshiina messenger irrattis tahe gama Fa

Chaayinaan Saatalaayitii akka addeessaa halkan iftu gara hawaatti erguuf qophaayaa jirti
10/19/2018

Chaayinaan saatalaayitii ifa aduu irraa argatu akka addeessaa deebisee calaqqisuu danda’u kan hojjataa jirtu yoo tahu, waggaa lama booda gara hawaatti ergitee ifaa daandiwwan magaalotaa addeessa namtolchee (artificial moon) kanaan bakka buusuuf kan karoorfatte tahuu beeksifte. Miidiyaaleen mootumma

Tajaajilli YouTube Sa’aa 1 oliif Addaan cite
10/17/2018

Tajaajilli Youtube kan Sa’aa 1 oliif addaan citee ture amma deebi’ee dalagaa eegalee jira.YouTube dhaabbata guddaa kaampaanii Google jalatti argamu yoo tahu, dhaabbilee akka sadarkaa addunyaatti humna jabaa qaban keessaa isa tokko. Guutuu addunyaatti namoota Biiliyoona 1.8 oltu YouTube fayyadama. ka

RNH 527, October 20, 2019 Soora Qalbii
on 10/21/2019

play_arrow
Play

RNH 526, October 17, 2019, Gaachana Islaamaa
on 10/18/2019

play_arrow
Play

RNH 525, October 13, 2019 Soora Qalbii
on 10/14/2019

play_arrow
Play

RNH 524, October 10, 2019, Gaachana Islaamaa
on 10/10/2019

play_arrow
Play