01/17/2019

✉YAADA DHAGEEYFATTOOTAA✉

Kabajamtoota hordoftoota keenya, miidiyaan Nuuralhudaa eega hojii eegalee wagga 3 guutee jira. Waggoota sadan dabran kana keessatti, sagantaalee qalbii booharsaa barumsa gurguddaa dabarsan heddu hawaasa keenyaaf dhiheessinee jirra. Dhageeyfattoonni keenya kan sagantaa keenya hordofaa turtan, sagantaalee keenyarratti yaada qabdan akka nuuf gumaachitan kabajaan isin gaafanna.

10/19/2018

Dhaddacha Jaalalaa

In shaa ALLAAH galgala arraa iyyannoo dhaddacha Jaalalaa Keessummeessina

10/04/2018

JIJJIIRAMA TARTIIBA SAGANTAALEE TORBAN KANAA

Kabajamtoota Hordoftoota Miidiyaa Nuuralhudaa. Sababaa rakkoo teknikaatiif sagantaa torban kanaa tartiiba xiqqoo jijjiirree jirra. Sagantaa Gaachana islaamaa kan guyyaa har’aa isiniif dhihaatu borutti dabarsinee jirra. Sagantaa Fataawaa kan guyyaa kamisaa ammoo, In shaa ALLAAH guyyaa Jimaataa isinii dhiheessina. Sagantaan Soora Qalbii guyyama dhaabbataa guyyaa Sabtii dhihaata. Rakkina uumameef dhiifama isin gaafanna.

09/14/2018

DRAAMAA ICCIITII JIREENYAA

Kabajamtoota Hordoftoota Keenya, Akkuma beekamu draamaan icciitii jireenyaa goodni 1ffaa goolabamee jira. Qooda 2ffaa osoo hin eegalin yaada dhageeyfattootaa keessuummeessuu barbaanna. In shaa ALLAAH galgala har’aa yaada keessan karaa whatsappiitiin isinirraa fuuna.

08/30/2018

Gaafii Fatwaa Haaraya. August 30 2018

Kabajamtoota hordoftoota NuuralHudaa, in shaa ALLAH guyyaa boru (August 31, 2018) gaafii haaraya keeysummeeysina. Mata duree barbaaddanirratti waan isin dhibe sodaa tokko malee gaafadhaa.

06/14/2018

📄BEEKSISA📄

Fedhii Rabbiitiin Guyyaa Har’aa dhaamsa dhaggeeyfattootaa keeysummeeysina.

04/25/2018

📡FATAAWAA NUURALHUDAA📡

Baatiin Ramadaanaa dhufutti jira. kanaafuu baatii kabajamaa kanaaf haala gaariin of qopheeysuu qabna. osoo Ramadaanni hin seenin waan gaafachuu barbaaddan gaafadhaa. in shaa ALLAAH galgala har'aa, akka sa'aa biyya keenyaatti, salaata ishaahii booda sa'aa 3:30 - 4:00 (9:30 PM - 10:00 PM) tti, gaafii Ramadaanaan wal qabatu qofa keeysummeeysina. Baatiin Ramadaanaa dhufutti jira. kanaafuu baatii kabajamaa kanaaf haala gaariin of qopheeysuu qabna. osoo Ramadaanni hin seenin waan gaafachuu barbaaddan gaafadhaa. in shaa ALLAAH galgala har'aa, akka sa'aa biyya keenyaatti, salaata ishaahii booda sa'aa 3:30 - 4:00 (9:30 PM - 10:00 PM) tti, gaafii Ramadaanaan wal qabatu qofa keeysummeeysina.

04/25/2018

📺NHTV📺

Kabajamtoota hordoftoota Nuuralhudaa Mata duree QABSOO HAWAASA MUSLIMAA jedhu irratti ogeessaa Seeraa fi kaadhimamaa PhD HUSEEN TURAA waliin sa'aa 5:00 pm ykn akka saa'aa biyya keenyaa 11:00 irratti gara Facebook (live) ni mari'anna. Nu hordofaa isiniin jenna. Kabajamtoota hordoftoota Nuuralhudaa Mata duree QABSOO HAWAASA MUSLIMAA jedhu irratti ogeessaa Seeraa fi kaadhimamaa PhD HUSEEN TURAA waliin sa'aa 5:00 pm ykn akka saa'aa biyya keenyaa 11:00 irratti gara Facebook (live) ni mari'anna. Nu hordofaa isiniin jenna.