05/04/2019

Soomana Ramadana Ilaalchisee Hadiisoota Ergamaa Rabbii ( ﷺ ) 15.

Baatiin kabajamaa Ramadaana seenuuf guyyoota muraasatu nuuf hafa, Baatii Ramadaanaa keessa dalagaan tokkichi ati isii keessaatti hojjatte dacha dachaan ilaalamtu, baatii isii keessatti ibidda jalaa bararamtu, baatii Rahmataati.Duuba baatii kabajamtuu fi jaalatamtuu bu’aa guddaa harkaa nuuf qabdu kan

05/04/2019

Manni marii ulamoota biyyoolessaa Ramadaana ilaalchisee ibsa kenne

Ibsa Waajjira majlisa Federaalaa keessatti kenname kanaan, walitti qabaan mana marii ulamootaa Mufti Haji Umar Idriis umanni muslimaa fi hoggantoonni isaa yeroo tokkummaa isaanii labsanitti tahuun soomanni bara kanaa daran adda tahuu ibsan.Haaluma kanaan hawaasni muslimaa baatii kabajamaa kana kee

05/01/2019

Korri Ulamaa’otaa milkiin xumurame

Korri Ulamaa’otaa har’a Ebla 23/2019 magaalaa Finfinnee hoteela Sharaatanitti geggeeffame milkiin xumurame. Korri seena qabeessi kun miseensota mana maree ulamaa’otaa akkasumas boordii hujii raawwachiiftuu muudee jira. Manni marii ulamaa’otaa miseensota 33 qabu Muftii Haaj Umar Idriis kan hogganan

05/01/2019

Korri Ulamaa’otaa milkiin xumurame

Korri ulamaa’otaa koree jijjiirama dhaabbilee hawaasa muslimaatiin har’a magaalaa Finfinnee hoteela Sharaatan keessatti geggeeffame milkiin xumurame.Sanadiin koreen jijjiirama dhaabbilee hawaasa muslimaa qopheesse, deeggarsa hirmaattota koraa harka caalu argachuun ragga’e. Haaluma kanaan Boordiin Ma

04/27/2019

Magaalaa Diksiisitti Sagantaan Muhaadaraa guddaan geggeeffame

Godina Arsii aanaa Diksiis magaalaa Diksiisitti sagantaan muhaadaraa guddaan guyyaa har’aa kan geggeeffame yoo tahu, sagantaan kun Jama’aa Daarul-Salaam jedhamu kan barattootaan hundeeffameen qophaa’e. Sagantaa kanarratti dhaamsaa fi gorsi mata duree gara garaa irratti ulamaa’otaa fi du’aatotaan