02/25/2020

Mana keessan qabroota hin godhinaa

© Usmaan AbdullaxiifAmmaa amma deddeebi’aa Qur’aana itti qara’aa.Qur’aanni gaarii nutti harkisee, hamtuu nurraa ittisa. Mana Qur’aanni keessatti qara’amu Sheyxaanni ni baqata! Dandahee hin dhuunfatu. Waan Qur’aanaan adda fagaate ammoo Sheyxaanaatu itti dhihaata. Qur’aanni qaceelloo haqaati! Dawaa qa

12/08/2019

Luqmaan Al Hakiim, Akkamitti Hakiima Ta’e?

Akkamitti Hakiima taate(hayyummaa arkatte)? Ja’ani Luqmaan al Hakiim gaafatan.“Dhugaan dubbadha! Amaanaan eega! Maalaaya’nii(waan bu’aa hin qabne) irraahin fagaadha.” Ja’e.•Mee koottaa! Dubbii Luqmaan al Hakiim dubbate tana haa qalbifnu. Dhugaa dubbachuu amala haa godhannu. Dhugaa dubbachuun mallatt

12/02/2019

Aangoo fi Qabeenya

Aangoofi qabeenya Rabbiin nama barbaadeef kenna. Nama barbaade ammoo ni dhoowwata. Madaallii ilma namaatiin olitti kun waan Rabbiin beekkumsaafi dandeytii isaatiin oofu. Asiin dura Rabbiin aangoo nama jaalatu ergamaa isaa Suleymaan ilma Daawuud iif kannee ture. Akksuma ammoo nama jibbu Numrud ilma K

12/01/2019

Duniyaa

Abdullaahi bin Mas’uud akki je’u: “Ilmi namaa hundi ganama keeysummaatu adunyaaf hirribaa lafaa ka’a, qabeenyi isa bira jirus amaanaadha. Kheeysummaan gala qabdi, amaanan abbaatti deebiti.” Galti keeysummaa du’aan gama aakhiraa hoggaa tahu, amaanaan abbaatti deebitus qabeenya ati walitti qabdu warra

11/18/2019

Bulchinsa Gaarii (Good Governance) Umar Ibnal Khaxxab

Yeroon yeroo Amiirri Mu’mintootaa Umar Ibnul Khaxxaab bulchaa ture sani. Dubartiin Masrii takka bulchaa Masrii(kan yeroo san Umar bakka bu’ee bulchaa ture) Amr Ibnal Aas iin wal dhabde. ‘Mana kiyya narraa diigee lafa Masjidaa babaldhise’ jattee Umar Ibnal Khaxxaab tti iyyatte.Umar Ibnu Khaxxaab akku

11/09/2019

Ergamaa haqaa jalan deema!

Haqa gosa abaluutirra dhara gosa tiyyaa naaf wayya jedhe namichi doofummaan gammoojjii arabaa amata 1500 dura ija jaamsite tokko. Namni Museeylamaa ja’amu tokko anis Nabiyyii jedhee lafaa kaanaan gosti isaa hundi nabiyyii gosa teenyaa ja’anii wajjiin dhaabbatan. Namicha gosa isaa tokko gaafatan duub

11/08/2019

Soreessa Adduunyaa Jarraa 14ffaa

Yeroo ammaa kanatti Sooreyyii irraa yoo dubbatamu wanti sammuu keenya keessa dhufu, dureeyyii Addunyaa akka Bernard Arnault, Bil geet, Warren Bufet, Mark Zukembergii fi kkf dha. Haata’u malee durreessa Addunyaa ardii Afrikaa Mootii Maalii kan jarraa 14ffaa keessa jiraate, qabeenyi isaa dachaa Dureey

11/07/2019

Dubbiin Awwaannisaa Qur’aana keessatti ibsamtee?

Yeroo ammaa kana biyya keenya iddoo gara garaatti hoomaan Awwaanisaa oomisha qotee bulaa barbadeesutti jira. Miidhaan balleysee, miidhaa hamaatu oomisha midhaanii irra gahe. Naannicha tohatee iddoo tokko tokkotti humna namaatii ol tahuutu himama.Qur’aanni daawwitii keenya! Haalota keessa jirruufi mu

11/06/2019

Dubartiin Hijaaba waliin bareeddi

Dubartiin Hijaaba waliin bareeddi. Faaya kanaan miidheydee ifti. Kabajaafi seenaa gaariis akkasiin arkatti. Tole jattee qooda isiif kenname jaalattee Rabbii isiitis akkasiin gammachiifti. Dhugatti, dubartiin Hijaaba kaayatte qalbii nama hawwatti.Hijaabni dirqama Rabbiin keenya nurra kaaye. Guutumaan

11/04/2019

Dargaggootaaf! Akka barbaadamu..

©Usmaan AbdullaxifWiirtuun abdii hegeree, wiirtuun madaallii yaadaatii fi jaataniin taasifamtuu dargaggoota. Ciminni dargaggoota ummata kanaa, cimina Diin kanaati. Diin kana asiin gahuu keessatti dargaggoonni qooda leencaa qaban. Dugugguruu lafee duydaati. Isaantu beekkumsaan karaa Rabbii kana tiyse

11/04/2019

Sheekh Muhammad Amiin Al-Karroo Rabbi rahmata haa godhuuf.

Sheekh Muhammad Amiin Abdullaahi Oromticha. Oromticha maqaa je’u anaa miti kan itti ide’e Sheekni Kitaaba Isaa hundarratti (Al-Oromii) Oromticha jechuun if yaama. Bara 1930 (Akka Lakkoofsa faranjii) Haramaayaa Ganda Karrootti dhalate.Sheek Muhammad Amiin Al-Karroo jechuun beekkama, Karroon ganda dha

11/02/2019

Umar bin al Khaxxaab Taatee addaa!

Jaafar BeyaanGaafa Sahaabtichi colleen Umar ilmi Khaxxaab duree Muslimootaa ture san, bakka qabeenyi Muslimootaa itti walitti qabamurraa gaalli takka badde. Umar, sadarkaan irra jiru osoo isatti hin dhagahamin gaala badde tana barbaadaaf ka’e. Ganda Madiinaa moggaa keessa osoo barbaacharra jiruu Ali

11/01/2019

Umar bin Al-Khaxxaab yoom rafa?

Gaafa tokko Mu’awiyaa binu Khudeeyji biyya Misraa irraa injifannoo Iskandariyaatti argatan itti gabaasuuf Madiinaa dhufe. Hoggaa inni masjida ol seene sa’aan yeroo oorraa tan mataa lafa kaayani. Umar masjidatti arge. Waan dhufeef itti hime. Umar, “hoggaa masjida ol seente maal yaadaati turte?” Jechu

10/02/2019

Beekkamtii Barbaadduu?

Warra lafaa osoo hin taane, beekkamtiin guddoon warra samii biratti beekkamuudha. Beekkamtiin dhugaan nama fayyadduus sani. Beekkamtii warra lafaa, booddeen wallaalcha. Shuumamni warra lafaa, booddeen shaarama. Warra samii biratti beekkamuudhaaf ammoo Ibaadaa keessattuu Zikrii heddummeessuu qabna.Ha

08/24/2019

Mudannoo paarlaamaa Keeniyaa fi Niiw Ziilaand keessatti mudatte

Torbee lamaan dabre kana keessa paarlaamaa biyyoota garagaraa lamatti mudannoon walfakkaatu mudate. Biyyoonni lamaan kun tokko biyya oollaa keenya Keeniyaa fi biyya Ardii Awrooppaa Niiw ziilaand yoo tahan, muudannoo lamaan jalqabni wal fakkaatuus dhumni garaagarummaa qaba.Maaltu ta’e?Torbaan lama du

07/11/2019

Hadiisa 10 qabeenya Umamaa fi kunuunsa Naannoo Ilaalchisee

Qophii: Abbaas Ibnul IslamWantoota Yeroo ammaa Addunyaa Cinqaa jiru keessaa tokko haphachuu qabeenya uumamaa fi faalama qilleensaati. Sabaaba faalama qilleensaa mootummoonni Addunyaa walgahanii mariyatu, marii isaanii irratti bu’aan isaanii yoo tuqame osoo walii hin galin adda bahu. Kora biyyoota G2

06/12/2019

Kaayyoon hedduu fuudhuu karaa godhamteef maali?

Qophii: Usmaan AbdullaxiifHaqa isaanii eeguu dandeenyaan Shari’aan Islaamaa dhiiraaf hiree takkaa ol fuudhuu lafa keessee jirti. Hedduu fuudhuun karaa Ambiyaati. Karaa warra gaggaarii asiin dura kutaniiti. Ammoo wal qixxeysuu yoo dadhabe fuudha baay’suun sirrii miti. Kaayyoon hedduu fuudhuu karaa g

05/22/2019

Ramadaana 17 fi Injifannoo lola Badri.

Qophii : Abbaas Ibnul IslamIslaamummaa keessatti baatiin Ramadaana baatiiwwan biroo caalaa Muslimoota biratti baatii jabaadha. Baatii kana keessa dalagaawwan gaggaariin Rabbiin biratti dachaa dachaan hisaabamu, baatii araramaa, kan araarama itti argatan, kan ibidda jala bilisa itti bahaniidha. Akkas

11/26/2018

Eebba Kitaaba Seenaa

ODUU GAMMACHIISAAKitaabni Seenaa akkan hawataa ta’e Seenaa dabree fi jijjiirama haaratis walqabsiisee haala barumsi gaariin irraa argamuu danda’uun dhiheessu, Shoora Qeerroo fi Qarreen Qabsoo jijjiirama haaraa keessatti qaban galmeessee dhaloota duubaatiif dabarsu, akkasumas Asoosama ajaa’ibsiisaa s