10/21/2018

Garaa namaa keessaa Mismaarri 120 baafame

Hospitaala Pheexiroos kan magaalaa Finfinnee keessatti waldhaansa baqaqsanii hodhuu dargaggeessa umrii 33 tokkoof godhameen mismaarri 120, binkii 1, lilmoo 2, Istiikiinii 2 fi caccaba qaruuraa 2tu garaacha keessaa baafame.Dargaggeessi kun waggaa kudhaniif dhukkubsataa sammu kan ture yoo tahu, Waggaa

09/28/2018

Lammiin Faransaay tokko bineensota garaan lafarra looyan 400 waliin jiraata.

Manni jireenyaa Mr Philipp Gillet Fransaay gama dhihaa moggaa magaalaa Nantes, qarqara laga Royer’tti argama. Mana namticha kanaa yoo kan seentan tahe, Jawween Cobra jedhamu minjaala Bunaa irra ciisee, Buutiin( Alligator) meetra 3 dheeratu, tokko balabala dura, kan biraa ammoo siree irra ciisee argi

05/30/2018

Baqataa Addunyaa Ajaa’ibsiise, Mahmuduu Gassaamaa

Mahmuuduu Gassaamaa lammii Maalii yoo tahu umriin isaa 22. Mahmuuduun baqqattoota lammiilee Afrikaa heddu waliin baatii muraasa dura karaa seeraan alaatiin galaana irraan gara Faransaay cehuun, waraqaa hayyama jireenyaa malee Paaris keessa jiraata.Mahmuuduun Sabtii dabre poolisoota magaalaa Paaris

03/08/2018

Hoolaan Gurra Keessaa Afaan Qabu Turkiyaa Keessatti Argame.

Alii Duman Turkiyaa Godina Gaaziyaanteep jedhamtu keessatti horsiisee bulaa yoota’u; “guyyaa tokko hoolota tiyyarraa rifeensa osoo murutti jiru, wanti hedduu narifachiise tokko naqunname jechuun jalqa.“Akkuma barame hoolataa tiyya irraa rifeensa muruu jalqabe; erga hoolota heddurraa mureen booda h