10/17/2018

Tajaajilli YouTube Sa’aa 1 oliif Addaan cite

Tajaajilli Youtube kan Sa’aa 1 oliif addaan citee ture amma deebi’ee dalagaa eegalee jira.YouTube dhaabbata guddaa kaampaanii Google jalatti argamu yoo tahu, dhaabbilee akka sadarkaa addunyaatti humna jabaa qaban keessaa isa tokko. Guutuu addunyaatti namoota Biiliyoona 1.8 oltu YouTube fayyadama. ka

09/28/2018

Feesbuukiin nama miiliyoona 50 butamee akka ture beekame

Dhaabbanni Feesbuuk akka jedhetti akkaawontiin fayyadamtoota isaa miiliyoona 50 tahan qaamota hin beekamneen butamuu, Kiibxata dabre kan hubate tahuu ibse. Kanuma hordofuun Jum’aa hardhaa Feesbuuk fayyadamtoonni miiliyoona 90 tahan password isaanii akka jijjiiran kan godhe tahuu beeksise.Hogganaan s

06/12/2018

Kophee ofiin of hidhu

Kaampaaniin Naayik (NIKE) kophee ofumaa of hidhu hojjate. Kopheen kun chaarjii elektriikiitiin dalaga. eega miila keessa kaayanii booda yoo harkaan tuqan ni hidhama. wayta baafatuu fedhanis bakkuma san harkaan dhiiban. taa’anii haada kophee harkisaa ooluun hin jiru. teknoolojiin kun bara 2016 hojii

04/01/2018

Riqicha Daawwitii irraa hojjatame.

Riqichi kun biyya chaayinaa daggala guddaa tokko keessatti gaara 2 jiddutti hojjatame. ol fageenyi isaa lafarraa Meetira 300 yoo tahu, lafarra ammoo Meetira 430 dheerata. akkasuma meetira 6 bal’ata. Riqichi kun Diizaayinara lammii israa’el kan tahe nama Haim Dotan jedhamuun Diizaayinni lafa kaayame,

03/12/2018

Telefoona Foolii Fuunfatu.

Jawwaalli Kun KAT S61 jedhama. namoota Konistraakshiina ykn Ijaarsa adda addaa keessa hojjataniif qophaahe. Bakka hojiitti akka tasaa yoo keemikaalli adda addaa banamee qilleensatti makamutti jiraate, foolii kemikaalaa fuunfatee Sagalee dhageessisa. kemikaalli qilleensa keessatti makame sun tarii w

01/23/2018

Makiinaa Shofeera Malee Deemtu

Amma booda Shofeerri gursaa buleefii shofeerri machaawes yaaddoo takka malee makiinaa oofuuf deema. Konkolaataan kun Self Driving Car jedhama. Self-Driving jechuun makiinaa ofiin of oofu jechu. Shofeerri keessa taa’ee rakkina akka tasaa mudatu horfofuu malee, wanti inni godhu heddus hin jiru. Makiin

01/21/2018

Uber

Rakkina biyya teenya keeysatti akkaan beekamu keessaa tokko rakkina taaksiiti. Nama hedduu osoo taaksii eeguu sa’aan hojii jala dabra. barataa heddutu sababaa taaksii barumsarraa hafa. Biyyoota Guddatan keessatti tajaajila taaksii teknoolojiin deeggaramutu jira. Tajaajilli akkanaa heddu tahus, kan y

12/08/2017

Earphone Afaan Namaa Hiiku

Kaampaaniin Google Earphone Ajaa’ibaa tokko hojjate. Earphone Bluutuuzaan dalagu kun, Afaan 40 hiikuu dandaha. kanaafuu namni Afaan ingiliffaa beeku, nama Afaan chaayinaa malee afaan biroo hin beeyne wajjiin walii galuuf deema jechu. Earphone kun chaarjii elektriikaatiin hojjata. eega yeroo takka ch

10/28/2017

Tile (Meeshaa Furtuu namaa barbaadu)

Telefoona keenya yoo mana keeysatti bakka keenne dhabne, telefoona nama birootiin itti bilbillee yoo inni yaame barbaannee argina. furtuun yoo dhabame hoo? teknoolojiin haarawa dhufe kun, “amma booda furtuu eessa kaaye jettanii barbaadaa ooluun hafe” jedha. meeshaan kun haalaan xiqqaadha. furtuu irr

10/28/2017

Toyotan Bara 2022 Konkolaataa Ajaa’ibaa hojjachuuf deema jedhe.

Makiinaan socho’uudhaaf gaaza barbaada. yeroo dhihoo asitti ammoo, makiinaawwan humna elektriikaatiin hojjatanis oomishamutti jiru. garuu rakkoon makiinaa elektriikaa baatrii isaati. Baatriin Makiinaa Elektriikaa Deep Cycle Battery jedhama. Baatrii chaarjii qusatu jechu afaan namaa galuun. garuu baa

10/27/2017

Roobootiin akkamitti Namaan haasawa?

Sa’udiin Addunyaa irratti yeroo jalqabatiif Robootiif lammummaa kennite.Kora Investimentii magaalaa Riyaad keessatti qophaaye irratti Robotiin namaan walii waliigaltu, ummatatti haasayaa oolte. Robootiin Soofiyaa jedhamtee moggafamte tun, kaampaanii Teknolojii Hong Kong kan Hanson Robotics jedhamuu