05/29/2018

Platypus, Bineensa Uumama Addaa Qabu.

Uumamni kun uumama ajaa’ibaati. Yoo fagoo laalan uumama gosa sadih irraa waan ijaarame fakkaata malee, bineensa tokko hin fakkaatu. Qaama bineensota Beaver fi Otter jedhamanii uumama kana irratti arguu dandeettu. Qoffee isaa fi kottee isaatiin allaattii fakkaata. Eegeen isaa bishaan keessa daakuuf a

05/22/2018

Bison (Baaysan) Gafarsa Ameerikaa

Waahee uumama kanaa Viidiyoo kanarraa daawwadhuUumamni kun Biyyoota Ameerikaa Kaabaa keessatti argama. Sababa kanaafis gafarsa Ameerikaa jedhanii waaman. Baaysan maatii Bovidae keessatti ramadama. Akkuma amma dura isiniif dhiheessee, Maatiin Bovidae bineensota akka Hoolaa, re’ee, gadamsaa of keessaa

05/20/2018

Pelikaan(Pelican)

Allaattiin kun Pelikaan(Pelican) jedhama. Uumamni kun Ardii Antarkitikaa yoo taate malee, Ardiiwwan hafan hunda keessatti ni argama. Sanyiin uumama kanaatis saddeettu jira. Sanyiiwwan kunniin cufti naannawa qilleensa owwaa, qarqara lagaa fi haroowwan cinatti argamu. Jireenya allaattii kanaatiif bish

04/28/2018

Iguwaanaa (Iguwaanaa), Sanyii Lootuu Ajaa’ibaa

Uumamni kun sanyii lootuu keessaa isa tokko yoo ta’u, guddina qaamaatiinis lootuuwwan gurguddaa keessatti ramadama. Qophii hardhaa kana keessatti, uumama kana gara bosona Ameerikaa kibbaa fi biyyoota kaariibiyaanii imallee daaw’anna. Sanyiiwwan Iguwaanaa heddutu jira. Sanyiiwwan garagaraa kunniin qu

04/28/2018

Baarakudaa, Qurxummii Ilkaan Qaraa

Dachiin irra jiraannu tun harka dhibba keessaa harki 75 bishaaniin uwwifamee jira. haaluma kanaan baay’ini lubbu qabeeyyii bishaan keessa jiraniitis, lubbu qabeeyyii lafarra jiraatan dachaa hedduun caala. Uumamni hardhaaf isiniif filadhe sanyii qurxummii yoo ta’u, maqaan isaatis Baaraakudaa jedhama

04/28/2018

Avocet (Avoset), Allaattii Ajaa’ibaa

Uumamni har’a isiniif dhiheessu, uumama Rabbiin xiyyeeffannaa guddaan akka ilaallu nutti hime keessaa isa tokko. Rabbiin guddaan Suuratul Nahl, Suuraa 16ffaa aayaa 79 irratti akkana jedha:أَلَمۡ يَرَوۡاْ إِلَى ٱلطَّيۡرِ مُسَخَّرَٰتٖ فِي جَوِّ ٱلسَّمَآءِ مَا يُمۡسِكُهُنَّ إِلَّا ٱللَّهُۚ إِنَّ فِي ذ

02/11/2018

Waan Garaa Ilma Namaa Keeysatti Dalagamu

waan ilmi namaa hundi haala salphaan rakkoo takka malee raawwachuu danda’u keessaa inni tokko nyaata alanfatee liqimsuu dha. Midhaan alanfatanii liqimsuun waan guyyaa hunda itti oollu waan teef, waan akkaan salphaa keessatti ramadama. Nyaata alanfanne gad liqimsuudhaaf ulaagaalee barbaachisan xiinx

02/11/2018

Maqaa fii Qaama

Dachii tanarra wanti jiru hundi isaatuu maqaa fi amala mataa isaa qaba. Akkasumas wantoonni dachii tanaan ala jiranis maqaa fi amala mataa isaanii qabu. Wanti maqaa qabu tokko zaataan jiraachuun isaa dirqama. Wanti hin jirre ammoo Abadan maqaa hin qabu. Warroonni Saayinsiin guddannee jirra jedhan,

02/11/2018

Garaa Garummaa Uumamaa

kitaabni Dikshinarii ykn hiikkaa jechootaa, kan jechoota kuma 20 qabu isinitti kennamee, jecha kitaaba san irra hin jirre takka akka itti dabaltniif Osoo gaafatamtanii, Jecha haarawa itti dabaluun dura jalqaba maal gochuu qabdan? …. Jalqaba jechoota kitaabicha irra jiran kuma 20nuu qomatti galfachuu

02/11/2018

Waa Argamsiisuu Ykn Kalaquu

Addunyaa tanarra carraalee heddutu jira. Carraa nuti lakkoofnee xumuru hin dandeenye. Uumamni dachii tanarra jiru ammoo tokkoon isaallee mudaa hin qabu. Hundi isaatuu akka isaaf malutti uumame. Kanaaf wanti Rabbi uume hundi isaatuu uumama ajaa’ibaa irratti uumame jenna. Wanti ilmi namaa hojjatu garu

02/11/2018

Wanti Akka Tasaa Uumame Hin Jiru!

Wanti akka tasaa argame hin jiru. Uumamni Hundi isaatuu Dizaayin godhamee lafa kaayame. Harki keenya harka keenya. Harki uumama biraa nuuf hin ta’u. gosti harkaa garuu heddutu jira. Isa kamtu nuuf ta’aa murteessuuf ammoo dizaaynara barbaachisa.Amma Namoota Diizaayina kaasuu danda’an walitti qabnee D

02/11/2018

Addunyaan tun akkamitti uumamte?

Warri amantii hin qabne, hawaan tun akka tasaa uumamte jedhan. “Addunyaa tanarra dur dhoohinsa guddaa Big Bang jedhamutu ture. Innis dhoohee gaasiiwwan garagaraa uume. Gaasiin kun ammoo gaalaaksiiwwan garagaraa uume. Gaalaaksiin kun ammoo Plaaneetota garagaraa uume. Plaaneetonni uumaman kunniin amm

01/31/2018

Yaak; Gafarsa Eeshiyaa

Bineensi har’a daawwachuuf deemnu kun loon biyya keenyatti argamuun kan wal fakkaatu yoo ta’u, Maqaan isaa Yaak jedhama. Dabalataanis maqaa Gafarsa Eeshiyaa jedhamuun ni waamama. Akkuma harreediidaa fi harree manaa, bineensi kunis Yaak manaatiifi Yaak diidaa jedhamuun bakka lamatti qoodama. Lameenuu

01/28/2018

Tuwaataraa (Bineensa Ija Sadihii)

Bineensi kun Tuatara jedhama. Tuataran sanyii lootuu biyya Niiwziilaand keessatti qofa argamuudha. Ardii Niiwziilaand irra dur hantuutni hin waan hin jirreef, Tuataran nagayaan jiraataa ture. Garuu gaafa koloneeffattoonni hantuuta gara biyyattii galchanii booda lakkoofsi isaa daran xiqqaachuu jalqa

01/14/2018

Jarboowaa

Uumamni kun Jarboowaa jedhama. Uumamni kun sanyiiwwan garagaraa 30 ol qaba. Qubsumni uumama kanaatis naannoowan gammoojjii Afriikaa Kaabaa fi Eeshiyaati. Jarboowaan sanyiiwwan tuqaa utaalchaan beekaman keessatti ramadama. Uumamni kun sanyiiwwan midhaanii heddu waan barbadeessuuf, akkasumas dhukkuba

12/14/2017

Haag Fiish

Qaamman bishaanii keessa gad fagaannee yoo deemne, uumamaalee ajaa’ibaa heddu argina. Uumamaaleen akkaan sodaachisaa fi haalli isaa hundi namaa hin galle heddutu jiru. Har’aafis uumama tokko isin daaw’achiisuuf deema. Waaahee uumama kanaa viidiyoo daawwachuu yoo barbaadde. gama jalaatiin siif jira.

11/29/2017

Binturoong

BINTUROONGBinturong bineensota akka Mongoose, Fossa, xirinyii fi Genets jedhamiin waliin walitti dhiheenya qaba. Uumamni kun maqaa Bearcat jedhamuunis ni beekama. Eddooon qubsuma isaatis Ardii Eeshiyaa keessa yoo ta’u, harraan tana garuu sababa adda addaatin lakkoofsi isaa xiqqaachaa akka jiru himam

11/04/2017

Baawobaab

MUKA KANA BEEYTUU?Sanyiin Muka kanaa sagaltu jira. Inni jahaa Maadaagaaskaar qofa keessatti argama. Lama dachii Afriikaa Kibbaa fi Arabiyaa keessatti Argamu. Inni tokko ammoo Ardii Awustraaliyaa keessatti argama. Mukni kun dachii goggogaa fi Rooba hin qabne keessatti guddata. Garuu furdinaa fi guddi

10/25/2017

Istiingrey

STINGRAYUumamni kunStingrayjedhama. Stingray Sanyii qurxummiiti. Qaamni uumama kanaatis kan ajaa’ibaati. Qaamni isaa akka eelee biddeenaa ykn ammoo akka sahanii midhaan irratti nyaannu diriiraadha. Garuu akka eelee fi sahanii san gabaabaa miti. Qurxummiin kun bishaan oowwa qabu filata. Akkasumas bis

10/22/2017

Jaguwaarandii

Mee amma ammoo Xayyaara yaadaa yaabbannee gara ardii ameerikaa haa imallu. Bineensi hardhaaf isinii filadhes Sanyii Adurreeti. Bineensi kun Jaguarondi jedhamuun beekkama. Hedduminaanis biyyoota jiddu gala Ameerikaa, Kibba Ameerikaa Kaabaa (Southern Part of North America) fi Ameerikaa kibbaa keessat