Nuuralhudaa

Beeksisa Hojii

04/12/2019
1022 views

BEEKSISA

Miidiyaan Nuuralhudaa namoota oguummaa kaameraa qaban dorgomsiisee mindeessuu barbaada. Kanaafuu namoonni ogummaa kaameraa qabdan akka galmooftan kabajaan isin yaadachiisna.
Ulaagaaleen hojii kanaaf barbaadaman.
1. Nama amma dura hojii prodaakshinaa irratti hirmaatee beeku ykn nama muxannoo qabu.
2. Hybrid Camera kanneen akka Canon, Panasonic Lumix, Sony, Nikon fi Cameraawwan DSLR ykn Mirrorless irratti nama suuraa kaasuufi viidiyoo waraabuu danda’u.
3. Waraabbii Sagalee Zoom Audio recorder ykn Tascam irratti nama waraabuu ogummaa qabu dorgomsiisnee mindeessuu barbaanna.
Guyyaan Galmee Bitootessa 3, bara 2011 ykn April 11, 2019 irraa eegala.
Namoonni qaamaan dhihaattanii galmaayuu barbaaddan, lakkofsa telefoonaa 096 432 9371 irratti bilbiluun iddoo galmeetiifi odeeffannoo dabalata argachuu ni dandeessu. Namoonni websaayitii Nuuralhudaa irratti galmaayuu baraaddan ammo, https://nuuralhudaa.com/galmee jettanii galmaayuu mirga qabdu.

Nuuralhudaa
Soora qalbii Muslimaa.