Nuuralhudaa

Tooftaa Guddisa Ilmaanii Kutaa 1ffaa

08/12/2019

Sagantaa Marii haala Barnoota Ilmaanii irratti xiyyeeffatu.
Ustaaz Huseen Aadam
Ustaaz Huseen Amaan
Ustaaz Tamaam Qaasim (Abu Mus'aab)