Tooftaa Guddisa Ilmaanii Kutaa 1ffaa

Posted on 08/12/2019
|

Sagantaa Marii haala Barnoota Ilmaanii irratti xiyyeeffatu.
Ustaaz Huseen Aadam
Ustaaz Huseen Amaan
Ustaaz Tamaam Qaasim (Abu Mus'aab)